Правила и услови за користење

Скопје, 01.06.2021


1. Општи одредби


Bileti.mk е онлајн платформа во сопственост на Друштвото за промет и услуги БИЛЕТИ ДООЕЛ Скопје (во понатамошниот текст: БИЛЕТИ).
Со овие Правила и услови за користење (во понатамошниот текст: Правила и услови) се дефинираат правата и обврските за користење на интернет платформата www.bileti.mk и нејзините услуги и функционалности.


Платформата Билети е наменета за Организаторите на настани (концерти, конференции, фестивали, настапи, натпревари и слични настани) кои преку овој систем можат да ги понудат за продажба своите производи (влезници). Од друга страна, Билети е наменета за клиенти кои сакаат да добијат право за пристап до одреден настан по сопствен избор и за тој пристап потребен им е билет кој ќе биде идентификуван на денот на настанот од организаторот. Затоа платформата Билети е наменета за клиентите на начин кој за нив ја извршува услугата за генерирање и издавање билети за пристап до избраниот настан на Организаторот.


Трговијата преку www.bileti.mk претставува посебен начин на вршење на трговија преку интернет, овозможувајќи целосна онлајн нарачка, купување и плаќање до крајниот купувач.
Секој од подолу наведените изрази го има следното значење во смисла на овие Општи правила и услови:


  • Организатор е секој посетител на системот Билети кој успешно го внел својот производ /услуга /настан во системот Билети со цел промовирање и/или продажба на наведениот производ/услуга /настан.
  • Посетител на www.bileti.mk е секое лице кое по пат на средствата за електронска комуникација и социјални медиуими пристапува на веб страната www.bileti.mk и ја разгледува понудата на производи на БИЛЕТИ;
  • Купувач е физичко или правно лице кое преку веб страната www.bileti.mk нарачува и купува производи од понудата на БИЛЕТИ.

За Посетителот или Купувачот кои ја користат платформата www.bileti.mk и стапуваат во деловен однос со БИЛЕТИ се применуваат позитивните законски прописи во Република Северна Македонија од областа на електронска трговија, трговија, заштита на потрошувачите, заштита на личните податоци, како и овие Општи правила и услови.


Со Организаторот кој изразува желба да стапи во деловен однос со Билети и да ги понуди и продава своите услуги/производи преку платформата www.bileti.mk ќе биде изготвен посебен договор огласно позитивните законски прописи во Република Северна Македонија.


Со самиот пристап на www.bileti.mk и при нарачка на производите, се согласувате дека ги прифаќате Општите правила и услови. БИЛЕТИ ги задржува правата за промена на овие Општи правила и услови во секое време, а во таков случај, БИЛЕТИ ќе ги извести корисниците за промената на соодветен начин преку објава на www.bileti.mk.


2. Услови и правила за купување


Билети не е сопственик, ниту ги поседува производите/ услугите што ги нуди и затоа не може да одговара за потенцијални недостатоци или други проблеми што можат да се појават при користење на производите/услугите што ги нуди.


Билети е посредник во продажба на билети и други производи/услуги за организаторите и промоторите на настани. Билетот купен на системот Билети се издава на име на Купувачот и е сопственост на Организаторот и е доказ за купување на одреден производ или услуга.


Билети не е ниту сопственик на производите, ниту е организатор на било кој настан понуден на платформата БИЛЕТИ.


Условите наведени со описот на настаните што ги нуди Организаторот преку платформата Билети претставуваат понуда за склучување договор што Купувачот ја прифаќа со купување на услугата преку користење на Билети, за кој Билети не е одговорен и сите услови се утврдени исклучиво од Организаторот. Затоа, прифаќајќи ја понудата на Организаторот наведен на Билети, Купувачот склучува правна зделка со Организаторот во тој правен однос.


Во исто време, Клиентот склучува правна трансакција со Билети како давател на услуги користејќи го системот Билети заради генерирање и издавање билети за присуство на настанот, сето тоа во согласност со овие Општи правила и услови. Цените на услугите се изразени во МКД.


Секој корисник сноси целосна одговорност за своите активности при користењето на www.bileti.mk. Исто така, секој купувач се согласува да го обештети и нема да го смета за одговорен БИЛЕТИ, нејзините одговорни лица и вработените за сите побарувања за надомест на штета и трошоци, вклучувајќи трошоци за правно застапување, кои можат да произлезат од противзаконското користење и прекршувањето на Општите правила и услови за користење на платформата www.bileti.mk од страна на купувач или друг корисник.


3. Начин на плаќање


Плаќањето за производите/услугите на БИЛЕТИ купени преку www.bileti.mk може да се изврши на еден од подолу наведените начини:


  • Плаќање со платежна картичка;

Плаќање со платежна картичка
Електронското плаќање на нарачаните производи е овозможено преку Стопанска Банка АД Скопје, при што поддржани се сите VISA, MasterCard и Maestro платежни картички, како и картичките од домашните брендови.


Плаќањето се извршува по електронски пат, во реално време на настанување на трансакцијата. При плаќањето со платежна картичка, авторизацијата се врши автоматски онлајн преку системот на CaSys. По успешно извршената авторизација, Корисникот добива потврда за извршено успешно/неуспешно плаќање по пат на e-mai.


Податоците поврзани со платежната картичка на купувачот или неговата сметка во банка се праќаат директно до банката преку шифрирана врска. БИЛЕТИ не ги собира гореспоменатите податоци и нема пристап до информациите поврзани со платежната картичка или сметката во банка.


БИЛЕТИ под никакви околности не презема одговорност за штета заради неовластена трансакција односно неовластено користење на личните податоци на купувачот за време на реализација на електронското плаќање.


БИЛЕТИ во потполност се оградува од каква било одговорност за штетата која може да му биде нанесена на купувачот и/или на трети лица доколку истата настанала како последица на несоодветно и неовластено користење на платежната картичка, односно доколку од било кои причини истата е злоупотребена или искористена без знаење и/или согласност на сопственикот или доколку е украдена. Во наведените случаи БИЛЕТИ нема обврска да изврши поврат на уплатените средства.


БИЛЕТИ нема да сноси одговорност за било која предизвикана штета која би можела да настане како резултат на техничка грешка која настанала пред/во/по моментот на користење на електронските услуги, и врз која БИЛЕТИ немал увид и контрола.


Испорака на билети


По успешното купување на Билети, билетите ќе бидат достапни на Корисникот во дигитална форма и ќе бидат испратени на неговата е-пошта. Во зависност од опциите кои се нудат од страна на Организаторот и опции избрани од страна на купувачот, Билетите можат да се доставуваат и на други начини, како што се испорака по пошта.


Користење билети


Купувачот е должен да ги чува купените билети, нивните сериски броеви и баркодови и не смее да ги дава на трети лица. Ниту Билети ниту Организаторот се одговорни за украдени, изгубени, уништени или копирани билети. Клиентот е свесен дека ако го отуѓи или некој му го украде билетот или неговиот сериски број или баркод, Организаторот во одредени случаи не може да знае дека овој билет е украден и ќе се смета дека првото лице што ќе влезе на настанот со тој билет, неговиот сериски број или бар-код - има валидна влезница.


При влегувањето во настанот, Организаторот има право да ја провери валидноста на билетите на Купувачот на еден од следниве начини:


Со проверка на личниот документ на Купувачот


Со визуелна проверка на отпечатениот билет


Со проверка на билетот на мобилниот телефон на Клиентот


Со проверка на кодот на билетот (баркод, QR-код, итн.) преку посебен читач


Билетот служи како потврда за набавка, а контролата на влезот е одговорност единствено на Организаторот. БИЛЕТИ не е одговорен за тој процес.


Репродукција, продажба или тргување со билети е строго забранета, освен ако не е изречно наведено поинаку.


Секој обид за употреба на билет кој не е во согласност со овие услови и услови ќе резултира со раскинување на тој билет.


Враќање на пари и поплаки


Билети не ги организира настаните и не може да влијае на нивната организација.


Поради оваа причина, Билети не е одговорен за повратот, туку тоа е одговорност на Организаторот. Сепак, Билети ќе стори се што е во негова моќ за да обезбеди враќање на средствата во случај на доцнење, откажување на настанот или значителна промена во програмата или клучните изведувачи.


Билети не е должен да ги информира Клиентите за промените што се случиле, како што се одложување или откажување на настанот.


Враќање на износот платен за правото на влез во настанот (билет) е возможен само во случај на откажување на настанот, промена на неговиот датум или во случај на значителна промена во програмата или клучните изведувачи. Враќањето на износот платен за правото на влез во настанот (билет) не е возможен во случај на лични причини, како што се болест, деловни обврски, промена на мислење или слично.


Ако настанот не се одржи или доколку не го добил платениот производ / услуга, Купувачот е должен да го извести Билети во рок од седум (7) дена од закажаниот почеток на настанот или испорака на производи / услуги.


Доколку Купувачот не го извести Билети за состојбата во наведениот рок, ќе се смета дека е задоволен од платениот производ / услуга или дека настанот се случил и го губи правото на поврат.


Согласно Законот за заштита на потрошувачите, корисникот може да ја испрати својата писмена жалба на е-адреса: support@bileti.mk. Во жалбата, наведете го вашето име и презиме и е-маил адреса или поштенска адреса за достава на одговор. Ние ќе постапиме по жалбата и ќе доставиме одговор на во писмена форма најдоцна во рок од 15 дена од денот на приемот на жалбата.


4. Заштита на доверливи податоци и информации


БИЛЕТИ ги превзема сите потребни мерки за заштита на личните податоци, со цел да спречи загуба, кражба и злоупотреба, како и неавторизиран пристап, промена или уништување. БИЛЕТИ користи SSL безбедносен сертификат, така што целата комуникација помеѓу серверот на www.bileti.mk и посетителот/корисникот е енкриптирана. БИЛЕТИ во текот на целиот процес на трансакцијата нема никаков увид во бројот, датумот на издавање, датумот на важност, сигурносниот код или било кој друг податок од Вашата платежна картичка, ниту пак има пристап до било какви информации поврзани со вашата сметка во банка. Податоците се внесуваат на веб страната на процесинг центарот кој ги процесира трансакциите за онлајн плаќање.


БИЛЕТИ се обврзува да ја заштити приватноста на податоците, вклучувајќи ги и личните податоци на купувачот од веб страницата www.bileti.mk и потврдува дека со нив ќе постапува во согласност со Законот за заштита на личните податоци и други позитивни прописи од оваа област кои се на сила во Република Северна Македонија.


При посетата на www.bileti.mk, БИЛЕТИ не врши автоматско прибирање на лични податоци, освен во случаи кога купувачот доброволно ќе ги внесе овие информации, (пр. доколку за купопродажба на одредени производи и услуги внесот на лични податоци е задолжителен, во случај на учество во анкети, дополнителни маркетинг активности или барања за информации од страна на БИЛЕТИ).


БИЛЕТИ ќе ги користи личните податоци во согласност со Законот за заштита на личните податоци и со друга применлива регулатива во Република Северна Македонија. БИЛЕТИ нема да ги објави личните податоци пред ниедна трета страна, освен во случаи каде што тоа е дозволено или законски пропишано, со цел да ги искористи своите права или да ги заштити своите интереси или да постапи во согласност со судските наредби или други правни или регулативни потреби. Како лични податоци се сметаат: име, презиме, единствен матичен број, адреса, е-маил адреса и сл. Купувачот гарантира за точноста на внесените податоци. БИЛЕТИ не сноси никаква одговорност доколку внесените податоци се неточни.


БИЛЕТИ има право да собира, складира, анализира и користи статистички податоци за користењето на www.bileti.mk.


Корисникот е одговорен за заштита на доверливоста на неговата лозинка. Корисникот е свесен дека иако интернетот е често безбедно место, понекогаш има пречки во тековното работење или настани кои се надвор од контрола на БИЛЕТИ и БИЛЕТИ не сноси одговорност за губење на податоци настанато при пренос на информациите преку интернет.


5. Политика на авторско право, трговска марка и интелектуална сопственост


Секое копирање, дистрибуирање, пренесување, или на друг начин модифицирање и користење на веб страницата www.bileti.mk и нејзините содржини, без изречена писмена дозвола и согласност од страна на БИЛЕТИ е строго забрането. Секое прекршување на оваа политика може да резултира со прекршоци на авторските права, трговската марка или друга интелектуална сопственост и може да го доведе корисникот до граѓанска или кривична одговорност.


6. Директни трансакциски пораки и директен маркетинг


Со самото користење на www.bileti.mk, доколку корисникот побара или доколку дополнително се согласи, БИЛЕТИ може да му доставува трансакциски информации или информации со кои се вршат активности на директен маркетинг, со испраќање на SMS/MMS пораки, и/или push нотификации, и/или e-mail пораки. Корисникот може во секое време бесплатно и со употреба на едноставни средства да ја измени, ограничи или повлече дадената согласност. Корисникот нема можност да ја ограничи и повлече дадената согласност за добивање на клучни и неопходни трансакциски информации. Под клучни и неопходни трансакциски информации се подразбираат потврди за примена нарачка, фактура, потврда за испорака и други важни информации без кои соработката ја губи суштината и не би можела да се реализира делумно или во целост.


Секој регистриран корисник се согласува да добива директна пошта со промотивен материјал и билтени (newsletter) на e-mail адресата со која е регистриран на www.bileti.mk. Секој регистриран корисник има право да побара истиот да биде отстранет од листата за добивање на директна пошта и билтени со избирање на опцијата Unsubscribe.


7. Континуираност на услугата


БИЛЕТИ ќе вложи максимум напори за да му обезбеди на корисникот непречено и непрекинато користење на www.bileti.mk при што ќе ги преземе сите разумни мерки за да ги идентификува и отстрани сите дефекти или пречки и ќе ги преземе сите разумни мерки за да се овозможи повторно користење на www.bileti.mk во нај6рзо можно време.


Иако цел на БИЛЕТИ е www.bileti.mk да биде достапен 100% од времето, веб страницата може да е недостапна од време на време поради било каква причина, вклучувајќи, без ограничување, рутински одржувања. Корисникот разбира и признава дека во зависност од околностите, во рамките и надвор од контрола на БИЛЕТИ, пристапот до www.bileti.mk може да биде прекинат или суспендиран од време на време.


При евентуални технички проблеми со веб страницата, БИЛЕТИ има право да ја одбие нарачката или да го прекине процесот на купување, и не е обврзан да изврши било какво обесштетување, освен враќање на уплатените средства од страна на купувачот.


8. Корисничка поддршка


Купувачите на www.bileti.mk имаат можност за постојана телефонска корисничка поддршка и советување за сите прашања поврзани со користење на www.bileti.mk секој ден од 08:00 до 21:00 часот. Доколку сака да оставари телефонски контакт со БИЛЕТИ, посетителот/купувачот е потребно да испрати е-маил порака на support@bileti.mk, со наслов „ПОБАРАЈ ПОВИК„ и да ги внесе своето име, e-mail и телефонски број и да побара повик од БИЛЕТИ. Телефонскиот контакт ќе биде остварен од страна на БИЛЕТИ во најкус можен рок.


Купувачите имаат можност да остварат контакт со БИЛЕТИ испраќајќи e-mail на contact@bileti.mk


9. Виша сила


Користењето на www.bileti.mk и услугите од БИЛЕТИ може да биде прекинато или со намален квалитет поради настанување на ситуација на виша сила. Како ситуација на виша сила се смета секој настан кој се случил независно од волјата на БИЛЕТИ и чие настапување не можело да биде предвидено ниту спречено, при што таквиот настан влијае на обезбедувањето на услугата и исполнувањето на обврските на БИЛЕТИ и обезбедувањето на користењето на www.bileti.mk, како што се природни настани (поплави, пожари, атмосферски електрични празнења, епидемии итн.) општествени настани (штрајкови, граѓански немири, блокади, војна, вонредна состојба, кризна состојба итн.), акти на јавна власт или испади, дефекти и прекини на електроенергетскиот систем, системи и инфраструктура на оптички врски за пренос на податоци итн.
БИЛЕТИ нема да биде одговорен кон корисниците на www.bileti.mk за било каква пречка или настанат прекин во обезбедувањето на услугите и функционирањето на www.bileti.mk поради појава на ситуација на виша сила.


10. Разрешување на спорови


БИЛЕТИ и корисникот ќе се обидат спогодбено да го решат секој спор кој може да се појави од користењето на www.bileti.mk, вклучувајќи ги споровите во однос на толкување, примена и извршување на овие Општи правила и услови.
Доколку страните не успеат да ги решат споровите на тој начин, спорот ќе биде решен од надлежен суд во Скопје.


11. Завршни одредби


Овие Општи правила и услови важат за сите корисници кои пристапуваат на www.bileti.mk и кои вршат купување и/или ги користат услугите на БИЛЕТИ како крајни корисници и истите се применуваат од датумот на нивното објавување на www.bileti.mk наведен на почетокот.


Сите прашања кои не се опфатени со одредбите на овие Општи правила и услови ќе бидат разрешувани со директна примена на применливите правни прописи важечки во Република Северна Македонија.


БИЛЕТИ го задржува правото да додава, менува, надградува, укинува, стопира производи и/или услуги или воведува услови за производи и/или услуги на www.bileti.mk без претходно известување.


БИЛЕТИ го задржува правото без претходна најава да ги измени овие Општи правила и услови како и содржината на www.bileti.mk, а најновата верзија на Општите правила и услови корисникот ќе може да ги прочита на www.bileti.mk. Измените на овие Општи правила и услови стапуваат на сила со датумот на нивната објава.

Bileti

Билети ДООЕЛ Скопје
Ул: Дане Крапчев бр. 11-4
1000 Скопје
contact@bileti.mk

© 2024. bileti.mk. Сите права се задржани.